Tegelek tort guty karton Açyk gaplama üpjün ediji |Güneş

Gysga düşündiriş:

Güneşli tegelek aç-açan penjireli tort gutusy, iýmit daşaýarka aňsat we ygtybarly işlemek üçin giňeldilen gyralary, indentleri we dokma bazany öz içine alýar we daňylan lentanyňyzyň gutudan gaçmagyna ýol bermeýär. Bu tort we sowgat gaplamak üçin niýetlidir we niýetleriňizi gowy görkezýär we bagt bermek.


 • * Ölçegi:Customörite ululygy kabul ediň
 • * Dizaýn:Mugt dizaýn hyzmaty
 • * OEM:Hususy dizaýny kabul ediň
 • * Baha:Lomaý bahasy
 • * Hyzmat:Çörek gaplamasynyň bir nokatly hyzmat lomaý üpjün edijisi
 • Önümiň jikme-jigi

  Şahadatnama

  Ippingükleme şertleri

  Haryt bellikleri

  “Güneşli çörek bişirmek” lomaý satuwyndan uzyn tegelek tort gutulary, açyk penjire we gapdalynda ýekeje plastmassa bölegi bolup, tort gutusyny ýönekeý we owadan edýär.Tort gutusynyň aç-açan tarapynyň iki tarapynda goraýjy filmiň bardygyny bellemelidiris.Gümmeziň gapagynyň içinde gorag filmi hem bar.Gurnamazdan ozal gabyň, bu tortuňyzy ýa-da sowgadyňyzy has açyk görkezer.

  Köp saýlaw

  Degişli salgylanma ölçegini ýa-da adaty ululygyny saýlamak üçin aksiýa ölçegleriniň sanawy üçin şu ýere basyň

  Koprak oka

  Ansat gurnama

  Simönekeý gurnama, ulanmak aňsat.Tort gutusyny nädip ýygnamalydygyny görmek üçin şu ýere basyň

  Koprak oka

  Giňişleýin programma

  Dürli ýagdaýlarda dürli ulanmak üçin amatly, sahnanyň ekranyny görmek üçin basyň

  Koprak oka

  ÖNÜMLERINIEC aýratynlyklary

  * Ady

  Aç-açan tegelek tort gutusy / sowgat gutusy

  * Material

  PET we karton

  * Ulanylyşy

  Çörek gaplaýyş dükanlarynda lomaý ýa-da bölek satuw, çörek bişirilişi, öýde öndürilen sowgatlar we çörek bişirmek, oturylyşyklar, toýlar, doglan gün dabaralary we ş.m.

  * Reňk

  Reňkli ýa-da özleşdirilen

  * Bukja

  Karton (Adatça 50 bölek gutyda gaplanýar)

  * Görnüş

  Leeke gatlakly tort gutusy, goşa tort gutusy, tort gutusyny beýikläň

  * Aýratynlyk

  Iýmit derejesindäki aç-açan film bilen örtülen PET materialy, aşaky goldawy gaty karton we tutuşlygyna berk we ygtybarly
  * Marka Güneş ýa-da Logotip Çap etmek (LOGO düzülip bilner)

  ÖNÜMLER MAGLUMATY

  Shük daşamak üçin çykdajylary tygşytlamak üçin guty daşalanda bukular we gysylar, ýöne alada etmäň, tort gutusyna salmazdan ozal tort gutusyny bukup, belli bir wagtlap ýygnap bilersiňiz.Tort gutusyny berkitmek we gutynyň görnüşini üpjün etmek üçin, tort goýlanda zeper ýetmezligi üçin tort gutusynyň lentalar bilen berkidilmelidigini we hereket etmelidigini ýadyňyzdan çykarmaň.

  tort gutusy ak (2)

  Aç-açan dizaýn

  Ajaýyp tortuňyz, toýuňyz, ýubileý sowgadyňyz üçin ajaýyp hrustal guty

  tort gutusy ak (7)

  Iýmit derejeli materiallar

  QSokary hilli plastmassadan, azyk howpsuz derejeli materialdan ýasalan SGS synag edildi

  tort gutusy

  Easyönekeý ýygnak

  Spaceeri tygşytlamak üçin döredilen bu ajaýyp tort gutulary tekiz gaplarda gelýär we ulanmaga taýyn bolanyňyzda ýygnamak aňsat.

  tort gutusy (4)

  Giň ulanylýar

  Bu arassa desert gutulary hem ajaýyp: doglan günler, çaga duşlary, ýubileýler, gelin duş gutulary.

  SUNSHINE PACKINWAY, AYOLDA BAGT

  Güneşli çörek bişirmek

  Baý senagat çykdajylary, ajaýyp topar, yhlasly hyzmat, ýokary hilli önümler we çalt netijelilik sizi kanagatlandyrar

  Netijeli, btsness filosofiýasynyň hil önümleri iň bäsdeşlik bahalaryny sitata edýär


 • Öňki:
 • Indiki:

 • tort-şahadatnama2tort-şahadatnama2tort-şahadatnama2

  Gowşuryşymy nädip yzarlap bilerin?
  Sargydyňyz iberilende, iberiş yzarlama maglumatlaryňyzy e-poçta bilen ibereris.Premium ýük daşamak hyzmatyny ulanýarys we Angliýadaky posylkalar ýaly syýahatyňyzyň her bir basgançagynda doly yzarlanýar.

  Sargytymy halkara derejede iberip bolarmy?

  Hawa edip biler.Dürli gowşuryş wagtlary bilen dünýäniň ähli sebitlerine iberýäris.Gyssagly sargyt gerek bolsa, bize ýüz tutuň we tertiplemek üçin elimizden gelenini ederis.Hemme zat Hytaýyň Huizhou şäherindäki zawod ammarymyzdan iberilýär, gowşuryş wagtynyň salgyňyz boýunça üýtgäp durýandygyny we diňe salgylanma üçin niýetlenendigini ýadyňyzdan çykarmaň.Fastöne çalt we rahat eltilmegi üçin elimizden gelenini edýäris.

  Eltip bermek usuly
  Adatça, köpçülikleýin lomaý harytlaryňyzy deňiz arkaly iberýäris, ownuk partiýalar ýa-da nusgalar adatça DHL Express, UPS ýa-da Fedex çaltlaşdyrylan hyzmat tarapyndan iberilýär.ABŞ we Kanada sargytlar 3-5 iş güni ýaly çalt iberilip bilner, beýleki halkara ýerlerinde bolsa ortaça 5-7 iş güni bar.

  Omörite eltmegiň şertleri
  Birnäçe elementli sargyt adaty ýa-da deslapky sargyt önümlerini öz içine alsa, sargyt ýa-da deslapky sargyt önümleri eltip bermek üçin elýeterli bolansoň, ähli sargyt bilelikde iberiler.Önümi gysga wagtda sargyt etmeli bolsaňyz, bize ýüz tutuň we size kömek etmekden hoşal bolarys.
  Halkara poçta ýerleşişi boýunça üýtgeýär, satyn almazdan ozal ýörite poçta bahasyny isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň.

  Kemçilikli önüm
  Alnan zadyňyzda nädogry bir zat bar öýdýän bolsaňyz, wagtynda habarlaşyň, hünärmen iş toparymyz bu meseläni çözmek üçin siziň bilen işleşer.Nädogry bir zat alsaňyz ýa-da sargytyňyzdan bir zat ýok bolsa, nädogry maglumatlar bilen maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Size iberýän PI-ni goşmagy ýatdan çykarmaň, sebäbi bu sargyt jikme-jikliklerini gözlemegimizi çaltlaşdyrar.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň