BIZ KIM

Hytaýda birinjiOmöriteÇörek gaplamakÖnümçilik

2013-nji ýyldan bäriGüneşli gaplama üstünlikli üpjün ediji boldyýörite çörek önümlerilomaý sargyt işini teklip edýän Hytaýdaýörite tort tagtalary.Gözleýän zadyňyzy şu ýerden tapyp bilmeseňiz,şu ýere basmagyňyzy haýyş edýäris: sales@cake-boards.net, güneşli toparymyz ähli zerurlyklaryňyzy çözmäge kömek etmek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda jogap berer.Müşderiler biziň islendik adatymyzy şahsylaşdyryp bilerlerlomaý tort tagtalaryýa-da adatlomaý tort gutularyislenýän ululygy, galyňlygy, reňki we görnüşi, şeýle hem LOGO we marka bilen.“Güneşli gaplamanyň” asyl niýeti diňe bir:lomaý ýokary hilliýöriteleşdirilen çörek gaplamasyönümleri.Satuw başlangyçlaryňyzyň hemmesinde müşderiňize öz markaňyza wepaly bolmak üçin “Sunshine Packaging” bilen hyzmatdaş.

Güneşli gaplamasize iň gowy adat hödürleýärçörek önümleriniň lomaý satuwyzawodyň professional önümleri, markaňyzy we logotipiňizi ýokarlandyrmak üçin lomaý şahsylaşdyrylan tort tagtalary we tort gutulary.Marketing kampaniýasynyň maýa goýumlaryndan iň oňat girdeji gazanmak üçin size müşderileriň gündelik durmuşy üçin peýdaly bolup durýan mahabat özüne çekijiligini üpjün edýän amatly lomaý marka markaly gaplama önümleri bilen üpjün edýäris.

BiziňkiMarkaHekaýa

Melissaçörek bişirmek höwesi we maşgalasyna bolan söýgüli ýaş ene,

çörek bişirmek önümçiligine özüni bagyşlady we 9 ýyl ozal PACKINWAY gurdy.

Tort tagtasy we tort gutusy, tort bazasy lomaý önüm öndüriji hökmünde başlandy

indi PACKINWAY a boldybir nokatly üpjün ediji çörek bişirmekde önümleriň doly hyzmatyny we doly görnüşini ical Dik gurnama hyzmaty hödürlemek.

PACKINWAY-Tort tagtasy öndürijileri, çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri, gurallary, deko-rasiony, ajaýyp tort tagtalaryny, diý tort tortlaryny we bir gezek ulanylýan tort tagtalaryny gaplamagy goşmak bilen, ýöriteleşdirilen çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri düzüp bilersiňiz.

  • Melissa

Professional tort tagtasy we tort gutusy lomaý sarp ediji

Hünärmen hökmündegaplaýyş öndürijisi we üpjün edijiçörek önümleri üçin, müşderileriň haýyşlaryny çuňňur bilýäris.Iň oňat materialdan peýdalanýarys, iň özüne çekiji çeper eserleri dizaýn edýäris we iň oňat el işlerini edýäris, diňe bir önüm däl-de, çeper eserleri gutarmaga synanyşýarys. Iň ökde we ýokary hilli ýöriteleşdirilen tort tagtasy we tort gutusy getiriň hyzmatdaşlarymyza.

“Güneşli gaplama” Hytaýyň premýer-ministrilomaý ýörite tort tagtalary öndürijiIň gowusyny gözläniňizde dürli görnüşleri hödürleýärýörite çörek önümleri:Tort tagtalary, tort deprekleri, tort bazasy tagtasy, MDF tort tagtalary, kubok gutulary we tort stendleri, dürli tort gutulary we sowgat gutulary;gaty gowyýörite çörek gaplama lomaý satuwymüşderileriňiziň isleglerini we işiňiziň marketing kampaniýalarynyň islendik birini kanagatlandyrmak üçin.

Öňdebaryjy hyzmatdaşlyk işi hökmünde, müşderilerimize tort we çörek önümleri bilen üpjün etmekde şahsy el degirmekde uly abraý gazandyk. Güneşiň iň gowy boljakdygyna ynanýaryntort tagtasy bilen üpjün edijiler.

Näme üçin SunShine saýlaň

Baý senagattejribe, ajaýyp topar, yhlasly hyzmat, ýokary hilli önümler we çalt netijelilik sizi kanagatlandyrar!

1. Hünärmen: tort tagtalaryny we tort gutularyny öndürmekde ýöriteleşen9 ýyl iş tejribesi.

2. Bahasy: gönüden-göni zawod, sizi iň ýokary hilli önümler bilen üpjün ederbäsdeşlik bahalary.

3. Mysal üçin mugt töleg: Islendik nusga mugt berýäris.

4. Çalt eltmegiň wagty: efficiencyokary netijelilik biziň iş pelsepämizdir.

Blog

  • Öz toý tortuňyzy nädip ýasamaly?

    Tort tagtasy zawody Toý tortuňyzy öz eliňiz bilen göz öňüne getirip bilersiňizmi?Myhmanlaryň hemmesi özüňiz taýýarlan torty iýip bilse, süýjüleri hemmelere geçirdiňiz ither Her niçigem bolsa, bu aýratyn tejribe, bilýärsiňiz. Eger ýeterlik meýilnamaňyz bar bolsa ...

  • Has gowy kubok stendini nädip saýlamaly?

    Kuboklar gündelik durmuşymyzda gaty giňden ýaýran desertdir.Beýleki adaty desertlerden tapawutlylykda, tartletler beýlekisiniň üstünde goýulyp bilner, ýöne käsejikler köplenç krem ​​we buz bilen doldurylýar ýa-da käsejikler bilen bezelýär.Bularyň hemmesi plasemdäki käbir çäklendirmelere sebäp bolýar ...

  • Tort tagtalarynyň umumy ululyklary, reňki we şekili näme?

    Tort tagtasy zawody Güneş kompaniýasy: “Tort tagtalarymyz bilen dürli görnüşler bar.Ondan soňky adaty önüm bolsun, ýa-da üýtgeşik bir görnüş ýa-da ululyk bolsun, kömek edip bileris.Şeýle hem ekologiýa taýdan gowrulan önüm bilen üpjün edip bileris ...

Müşderimiz näme diýýär?

Müşderimiz näme diýýär?