Biz hakda

BIZI BU SYITAHAT ED!! N !!!

Tort tagtalary, tort deprekleri we tort gutusy üçin hünärmen öndürijiňiz.

Marka hekaýamyz

Çörek bişirmek höwesi we maşgalasyna bolan söýgüsi bilen ýaş ene Melissa özüni çörek bişirmek pudagyna bagyşlady we 9 ýyl ozal PACKINWAY-y döretdi.

Tort tagtasy we tort gutusy üçin öndüriji hökmünde başlanan indi PACKINWAY çörek bişirmekde doly hyzmaty we önümleriň doly görnüşini hödürleýän bir nokatly üpjün edijä öwrüldi.

“PACKINWAY” -da çörek bişirmek bilen baglanyşykly önümleri özleşdirip bilersiňiz, ýöne çörek bişirmek üçin galyplar, gurallar, deko-rasiýa we gaplamak bilen çäklenmeýär.

PACKINGWAY çörek bişirmegi halaýan, çörek bişirmek bilen meşgullanýanlara hyzmat we önüm hödürlemegi maksat edinýär.Hyzmatdaşlyk etmek kararyna gelen pursatymyzdan başlap, bagty paýlaşyp başlaýarys.

Geçen 2020-nji ýylda epidemiýadan köp ejir çekdik.Wirus bize aladalanma döredip biler, şeýle hem maşgalamyz bilen has köp wagt sarp edip biler.

Bu möhüm ýylda, PACKINGWAY çörek önümlerini we hyzmatyny ösdürmegi dowam etdirdi, şeýle hem aşhana we öý goşlary bilen meşgullandy.

PACKINGWAY, hemmelere bagtly, aňsat durmuş stilini getirmegi dowam etdireris.

Melissa çörek önümlerini gaplaýjy üpjün ediji

Melissa

“Güneş Bakery Packaging Co., Ltd.”

Biz kim?

ÝalyHytaý çörek önümleriniň gaplaýyş enjamlary, müşderileriň haýyşlaryny çuňňur bilýäris.Iň oňat materialdan peýdalanýarys, iň özüne çekiji çeper eserleri dizaýn edýäris we iň oňat el işini edýäris, diňe bir önüm däl-de, bir çeper eseri tamamlamaga synanyşýarys.

Öňdebaryjy hyzmatdaşlyk işi hökmünde, müşderilerimize tort we çörek önümleriniň ähli zerurlyklary bilen üpjün etmekde şahsy el degirmekde uly abraý gazandyk.

topar güneşi

Biz näme edýäris?

Kiçijik şlýuz tagtalaryndan has uly işe çenli dürli şekilli we ululykdaky tagtalarda ýöriteleşýäris.

Hytaýyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýän ofisimiz / zawodymyz,Bir gezek ulanylýan tort tagtalaryny, tort tegeleklerini, tort tegeleklerini, tort meýdançalaryny we tort gönüburçluklaryny hödürleýär.

Şeýle hem tort gutusy we käse gutusy öndürýäris.

Has köp zady saýlaýarsyňyz.

topar güneşi1

Biz näme pikir edýäris?

Güneşli çörek bişirilişini saýlanyňyz üçin sag boluň we size täze we häzirki zaman önümleri hödürlemäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

ODM / OEM garşylanýar.Bize ynanyň, iň gowy hyzmatlarymyzy bereris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Baý senagat çykdajylary, ajaýyp topar, yhlasly hyzmat, ýokary hilli önümler we çalt netijelilik sizi kanagatlandyrar

Hünärmen

Hünärmen

7 ýyllyk tejribesi bolan tort tarelkalaryny we tortlary öndürmekde ýöriteleşen

Söwda masştaby

Söwda masştaby

2.000 inedördül metr, satuw bölümi, önümçilik we gaplama ussahanasy, Önümleriň tort torty, tort gutusy, tort deprek, çörek bişirmek üçin bir nokatly hyzmat.

Qualityokary hilli

Qualityokary hilli

Önümlerimiz SGS synag hasabatyndan geçdi, her önümçilik baglanyşygyny berk gözegçilikde saklaň, her önümiň bahasynyň hilini üpjün etmek üçin her önümi barlamazdan ozal barlaň: gönüden-göni zawod size iň bäsdeşlik bahalaryny görkezýän ýokary hilli önümler bilen üpjün eder.

Pirce

Pirce

Biz iň bäsdeş bahalary görkezýän ýokary hilli önümler bilen gönüden-göni zawoddyrys.

Mysal üçin mugt töleg

Mysal üçin mugt töleg

Islendik nusgany mugt gözledik

Çalt ara alyp maslahatlaşmagyň wagty

Çalt tabşyrmagyň wagty

Efficiencyokary netijelilik biziň btsness pelsepämizdir

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Gün şöhlesine näme girýärsiňiz?

“Güneşli gaplama” -da size diňe bir bitewi önüm üpjünçiligi zynjyry bilen çäklenmän, eýsem ýokary hilli önümler bilen hem üpjün ederis weiň uly arzanladyş alyň.

Gündelik dynç alyşda diňe bir talonlar, arzan bahalar däl, eýsem size aýan etmegiňize garaşýan syrly sowgatlar hem köp bolar.Müşderilere pul tygşytlamaga we iň köp girdeji almaga kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

Satuwdan soň alada etme, ähli problemalaryňy çözeris we saňa gowy çözgüt bereris, elbetde, aladalaryň bolmazlygy üçin has gowy we has gowy iş etjekdigimize ynanýaryn.

Şertnama baglaşsak-da, etmesek-de, oturyp, bir käse kofe ýa-da çaý içip bileris diýip umyt edýärin.Hytaýda bir köne söz bar: söwda etmezden öň dost bol.

Dostlar durmuşymyzyň aýrylmaz bölegidir, Hytaýa geleniňizde, gowy dostuňyzyň güneşini ýada salarsyňyz, elmydama siziň ýanyňyzda bolarys, size kömek gerek bolsa, size kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

Uly güneşli maşgalamyza hoş geldiňiz.Gowy dost bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Müşderilerimiz

Müşderilerimiz-gün şöhlesi
Müşderilerimiz-güneş3
Müşderilerimiz-gün şöhlesi4
Müşderilerimiz-gün şöhlesi6
Müşderilerimiz-gün şöhlesi5
Müşderilerimiz-güneş1
Müşderilerimiz-gün şöhlesi7
Müşderilerimiz-güneş2

Müşderiler näme diýýärler?

Müşderä baha bermek 11

Müşderä baha bermek 9

Müşderä baha bermek 10

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň