Masonit tort tagtasy

“MASONITE” tort torty

“Sunshine Bakery Packaging” Hytaýda meşhur tort öndürijileriniň we üpjün edijilerinden biridir.

9 ýyl bäri dünýädäki öý bezegçilerine, çörek bişiriliş kärhanalaryna we tort dükanlaryna tort bezeg enjamlary bilen üpjün etdik.

Tortlaryňyz, kepekleriňiz, gutapjyklaryňyz ýa-da başga-da desert sowgat önümleri üçin ähli zerur zatlarymyz bar.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

- MDF tort tagtasy

- Islendik pursat üçin ýönekeý, ygtybarly we köp taraply saýlaw.

- needshli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda, reňklerde, şekillerde bar

- Işiňizi görkezmegiň iň owadan we haýran galdyryjy usullaryndan biri

- SGS synag hasabaty, doly iýmit howpsuzlygy

- Has arzanladyş, zawodyň lomaý bahasy satyn alyň

Hytaý mdf masonit tort tagtasy berk, owadan we elýeterli.“Güneşli Masonite” tort tagtalarymyzyň özboluşly, owadan we ajaýyp dizaýnlary toý tortlarynyň dizaýnlary, doglan günleri, ýubileýleri we başgalar üçin ajaýyp.

Ak 8 dýuým çina mdf tort tagtasy tegelek, howpsuz we durnukly kiçi we agyr tortlar üçin ajaýyp saýlawdyr.

Hytaý Masonite tort tagtalary zawody, azyk derejeli MDF tort tagtasynda hünärmen, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

Bu ak 10 "masonit tort torty gaty ýönekeý we owadan. Çäreleriň ähli görnüşleri üçin amatly.

MDF tort tagtasy zawody, ýörite MDF tort tagtasy, mugt dizaýn we mugt nusga we mugt gümrük shemasy.

Hytaý 12 dýuým mdf tort tagtasyny iň köp satýar, müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli şekilli mdf tort tagtasy bilen üpjün edýär.

Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ululykda, reňkde, galyňlykda lomaý tegelek MDF tort tagtalary.

MDF lomaý tort tagtasynyň artykmaçlyklary

Hytaýda MDF tort tagtalaryny öndüriji we üpjün ediji hökmünde Güneş ýokary hilli hödürleýärLomaý tort tortlarybu diňe bir çydamly bolman, eýsem gaty köp taraplydyr.Hytaý MDF tort tagtalarymyz orta dykyzlygy, ajaýyp ölçegli durnuklylygy we tortlaryň howpsuz daşalmagyny üpjün etmek bilen deformasiýa garşylygy bilen tanalýar.

Customörite masonit tort tagtalaryny lomaý satmagy talap edýärsiňizmi ýa-da tort tagtasy MDF üçin baha sanawymyz bilen gyzyklanýarsyňyzmy, size kömek etmek üçin geldik.Dedicatedönekeý toparymyz bilen habarlaşmak we zerurlyklaryňyza laýyk gelýän wariantlary öwrenmek üçin bize e-poçta iberiň.

Güýçli göterijilik ukyby:
Ygtybarly we durnukly:
Bäsdeşlik bahasy:
Bitewi ýüz:
Özbaşdak düzülip bilner:
Qualityokary hilli :
Güýçli göterijilik ukyby:

Hytaý MDF / Masonite tort tagtasy öndürijisi berk süýümli tagtadan ýasaldy.

MDF tort tagtalary 20 kg çenli saklap bilýär, gasynlanan tort tagtalary üçin mümkin däl, MDF tort bezeg bazaryndaky iň güýçli tort tagtasy deprek,

MDF agyr, durnukly we ygtybarly tort tagtasy materialy, tortlaryňyz üçin berk we berk binýady üpjün edýär.

Ygtybarly we durnukly:

Umuman aýdanyňda, MDF mdf tort bazasy has dykyz we şonuň üçin has agyr, tortlaryň daşalmagy üçin howpsuzlygy üpjün edýär.

Gasynlanan tagtadan tapawutlylykda, tort tagtasy materialy --- MDF gasynlanan tagta (agaç tort tagtalary ýaly) egilmek güýçlerine has çydamly we tortlary daşamak üçin has agyr, has durnukly we howpsuzdyr.

Her önümiň azyk howpsuz tort tagtasynyň örtügidigini we size elýeterli bolmagyny üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris, elbetde, tort bişirýän zawodymyzyň ähli çörek önümlerini gaplaýyş materiallary azyk derejesidir.

Bäsdeşlik bahasy:

Hytaý tort torty MDF öndürijisi, gaty agaçdan tapawutlylykda tort tagtasyny öndürýär, bahasy has bäsdeşlik edýär we Hytaýyň iýmit derejeli MDF tort tagtasy

Bahasy we hili boýunça gasynlanan kagyzdan ýokary bolany üçin - "ýokary hilli",tort tagtasy öndürijisi hökmünde size lomaý bahalaryň sanawyny hödürläris.

Bitewi ýüz:

Arassa duýgy we kartondan gözenek ýok.Örän tekiz we dürli bezeg üçin amatly.

Tort tagtasyny mdf personaliza bilen örtmek zerurlygy ýok, wagt we pul tygşytlamaga kömek edýär we Masonit deprek ýassygynyň üstündäki folga örtügi ýaglara çydamly, suwa garşy we iýmit howpsuz.

Özbaşdak düzülip bilner:

MDF materialy kesmek aňsat, birmeňzeş gurluşy, orta dykyzlygy, tekiz we näzik tagtanyň üstü, dürli görnüşleri dolandyrmak aňsat.

Bu ýerde, kompaniýanyň nyşany bilen toý tort tortuňyzy düzüp bilersiňiz.Customörite logotipli bu MDF tort tagtalary, MDF tort tagtalary logotip bilen gelende marka habardarlygyňyzy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Qualityokary hilli :

Bizde 4-5 mm galyňlykda berk Masonitden ýasalan ýokary hilli MDF tort tagtalary bar.Tort bazalary we köp gatlakly tortlar üçin ajaýyp.Tegelek we inedördül we gara, ak, altyn, kümüş folga ýa-da agaç, ot we beýleki yzlarda bar.

Masonit tort tagtalary diňe bir daşky görnüşi bilen çäklenmän, galyňlygy 2-6 mm, eýsem has uly we agyr tortlaryň ägirt agramyny goldamak üçin gaty güýçli we berkdir.

Dürli dizaýnda, reňkde we ululykda, şol sanda 8 ", 10" ýa-da 12 "-de bar, Masonite tort tagtalarymyzy arassalap, gerek wagty gaýtadan ulanyp bilersiňiz, bu bolsa tygşytly we amaly görnüşe öwrüler.

Bişirýän tortuňyzyň ululygyna ýa-da beýikligine ýa-da ony nädip bezemegi saýlasaňyz, size tort tagtasy berildi.Tortuň töwereginde DIY bezegleri edip bilersiňiz, tortdan 1-2 dýuým ululykdaky tort tagtasyny satyn almak maslahat berilýär.

Has güýçli we çydamly tort tagtalaryny tapmak üçin tort tagtalarymyz mdf kolleksiýasyna göz aýlaň.

köp ölçegli mdf tort tagtasy

Hytaý mdf tort tagtasyny düzüň

lomaý mdf tort tagtasy kagyzy

Adaty MDF tort tagtasy näme?

Lomaý mdf tort tagtasyny ýasaýarys!Bu hytaý özboluşly mdf tort tagtasy orta dykyzlyk süýümli tagtadan ýasalýar we 2 mm, 3mm, 4mm, 6mm we 12mm galyňlykda, adaty galyňlygy bar.

 

Hytaýyň tegelek MDF tort tagtasy vderejeli toý tortlary we doglan günleri, ýubileýler we çaga duşlary ýaly beýleki dabaraly tortlar üçin tort bazasyny üpjün etmek üçin ýeterlik derejede berk.

Müşderilerimiz üçin aýratyn çözgütleri düzýäris.Iň oňat çörek önümleri gaplaýyş lomaý fabriginden lomaý şahsylaşdyrylan tort tagtalary we tort gutulary bilen markaňyzy ösdüriň.

Marketing kampaniýasynyň maýa goýumlaryndan iň oňat girdeji gazanmak üçin hünärmenler toparymyz, gündelik durmuşynda müşderiler üçin peýdaly bolup durýan mahabat özüne çekijiligini üpjün edýän markaly önümleriňizi bilelikde dizaýn etmäge we gurmaga kömek eder.

Logotip bilen marka barada aýdylanda, bu adaty logo MDF tort tagtalary, marka habardarlygyňyzy ýokarlandyryp biler.

Adatça öz tort dükany bolan müşderiler, markanyň habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin adatça nyşanly tort tagtalary bolan tort tagtalaryny satyn alýarlar.

Mdf tort tagtasynyň öndürijilerini, adaty MDF tort tagtamyzy gözleýän bolsaňyz, çin tort tagtasy mdf-iň giň gerimine, şeýle hem tortlaryňyzy howpsuz daşamak we görkezmek üçin has köp tort gutusyna göz aýlaň.

tort tagtasy (4)
mdf tagtasy

MDF materialy aslynda umumy dykyzlykly süýümli tagtadyr.

Haryt aýratynlyklary

Materiallar

MDF, alýumin folga, ak kagyz

Ölçegi

4inç-30inç

Galyňlyk

2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

Dizaýn

- Düzülmedik ýa-da teksturlanan (yzygiderli dokumalar: Üzüm, Akja, Gül, Lenni)

-Sumşak ýa-da mat

Amal ediň

gyrasy

Adaty reňkler

kümüş, altyn, ak, gara (has reňkli OME)

Şekil

tegelek, inedördül, göniburçluk, ýürek (has köp şekilli OME)

Gaplamak

yzygiderli 25 / gysgyç halta (ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça)

MOQ

500PCS / ululyk

Lomaý MDF tort tagtasyny nädip sazlamaly?

Bu mdf tort tagtasy bilen üpjün ediji reňkli MDF tort tagtasyny hödürleýär, bizem mdf guty üpjün edijisidiris, önümimiz çörek bazaryndaky sarp edijiler tarapyndan has gowy görüler.

Hytaýyň iň gowy tort lomaý üpjün edijilerinden biridir.Aşakda Hytaý mdf tort tagta öndürijileriniň özleşdirme prosesi bilen gysgaça tanyşdyryş bar.

Ilki bilen a tapmak möhümdirhünärmen lomaý tort tort öndürijiler.

Öndürijileriň adaty şekillere, mukdarlara, ululyklara we galyňlyklara ýalňyş düşünmezligini üpjün etmek üçin dürli şekiller MDF tort tagtasyny özleşdirmek talaplarynyň jikme-jik beýany.

Soňra önümçilik nusgalary tassyklanýar we gutarnykly talaplar we sargyt jikme-jiklikleri soňky proforma faktura arkaly tassyklanyp bilner.

Hytaý MDF tort tort geňeşiniň öndürijisi önümçiligi tertipläp biler.

Elbetde, nusga önümçiliginiň bahasy bolar, ýöne iki tarap hem ylalaşyk gazanyp biler.

Bu etapda, tort tagtasynyň öndürijileriniň özleşdirmek ukybynyň synagydyr!Haçan-da nusga kanagatlanarly bolsa, önümçilik üçin sargyt edip bileris.

Netijede, mdf lomaý üpjün edijiler köpçülikleýin önümçilik şertnamasyna gol çekilýär.

Güneş (72)
Güneş (25)

Sorag-jogap

Dogry tort tagtasyny nädip saýlamaly?

Mono konditer tagtasy - Gatlaklaryň, has ýeňil gatlak tortlaryň we ş.m. arasyndaky desert tortlary üçin amatly, agyr tortlar ýa-da gatlakly tortlar üçin amatly däl.

Tort bazasy tagtasy - ýalpyldawuk görnüşli gaty çal çal kartondan ýasalan, tygşytly we ajaýyp görünýär.Iň az egilen kiçijik tortlar üçin amatly.

Tort deprek - kiçi we orta tortlar üçin 12 mm galyňlykdaky tort tagtasy.Stiline zyýan bermezden arzan we has tygşytly wariant.

Masonit tagtalary - Gaty agaç süýümli tagtalardan ýasalan, tortlaryň ähli görnüşleri üçin amatly we aşa agramly tortlary saklamak üçin berkdir.

Mat bilen ýalpyldawuk bezegleriň arasynda näme tapawut bar?

Matyň has ýokary we ýokary derejeli gury kagyz görnüşi bar, ýalpyldawuk gutarnykly we goşmaça ýalpyldawuk laminasiýa ony has ýagly çydamly, palçyksyz gutarýar, süpürmek hem aňsat!

MDF tort tagtasyny nädip arassalamaly?

MDF tort tagtalaryny arassalanyňyzda, ýuwujy serişdeleri ulanmaly däl, diňe suw we kagyz polotensalary bilen ýönekeý süpürmek ýeterlikdir, sebäbi önümçilik wagtynda dezinfeksiýa bejergisini geçirdik we her önümiň iýmit bolmagyny üpjün etmek üçin elimizden gelenini edýäris. ygtybarly we size elýeterli.
Arzan gasynlanan kagyzdan tapawutlylykda owadan örtük bilen tamamlandy.Masonit deprek tagtalary ýaglara çydamly, iýmit howpsuz we egilmez, tortlaryňyz üçin uzak we berk binýady üpjün eder.

Müşderiler näme diýýär?

tort tagtasy we tort gutusy gowy syn (1)Gutulary aldy, gaty bagtly

Men olary gowy görýärin. Olar owadan, ajaýyp hilli we bir ýere jemlemek aňsat.

- KELLY MURRY
ACME Inc.

"Sag bol Fiona. Hemmäňize sag bolsun aýdyň. Bu ýerde işlänler bar."

- JEREMI LARSON
ACME Inc.
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň